Log in of registreer een account om prijzen te zien en verder te winkelen.

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen, Toepassingsgebied

1.1 De leveringen, diensten en aanbiedingen van een onderneming van de JK-group (Köhlershohner Strasse 60, 53578 Windhagen, Duitsland), hierna JK genoemd, vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden. Deze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die JK met haar klanten sluit voor de door haar aangeboden leveringen of diensten. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, zelfs indien zij niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

1.2 Voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing, zelfs indien JK de geldigheid ervan in individuele gevallen niet uitdrukkelijk tegenspreekt. Zelfs indien JK verwijst naar een brief die de voorwaarden van de klant of van een derde bevat of ernaar verwijst, houdt dit geen instemming in met de geldigheid van die voorwaarden.


2 Aanbod

2.1 De aanbiedingen van JK zijn vrijblijvend en niet-bindend. De bestelling van de klant geldt als bindend aanbod.

2.2 De prijzen zijn af fabriek in Euro, vermeerderd met de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Vracht, porto, verzekering en andere verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

2.3 Technische en constructieve afwijkingen van beschrijvingen en gegevens in brochures, catalogi en schriftelijke documenten, alsmede model-, constructie- en materiaalwijzigingen in het kader van de technische vooruitgang of ter verkrijging van eventueel noodzakelijke officiële goedkeuringen blijven voorbehouden, zonder dat daaraan rechten jegens JK kunnen worden ontleend.


3 Levering en risico-overgang

3.1 Levering geschiedt af fabriek voor rekening en risico van de afnemer. Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling.

3.2 Levertijden of -termijnen die niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen, zijn uitsluitend vrijblijvend. De door JK opgegeven leveringstermijn vangt eerst aan nadat alle technische vragen zijn opgehelderd.

3.3 Het risico gaat over op de opdrachtgever zodra de goederen zijn afgeleverd bij de expediteur, de vrachtvervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de levering uit te voeren of het bedrijfsterrein met het oog op de levering hebben verlaten.

3.4 JK is te allen tijde gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het verrichten van deeldiensten, voor zover dit redelijk is voor de opdrachtgever.

3.5 De goederen worden slechts op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant verzekerd tegen transportschade.

3.6 Indien de levering op verzoek of door toedoen van de klant wordt vertraagd, zal JK de goederen voor rekening en risico van de klant opslaan.

3.7 Indien JK in individuele gevallen verplicht is de zaken op te bouwen en/of te monteren, dient de afnemer op eigen kosten tijdig zorg te dragen voor alle benodigde voorzieningen, waaronder energie en water op de plaats van gebruik, inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting. Vóór het begin van de montagewerkzaamheden dient de afnemer ongevraagd de nodige informatie te verstrekken over de ligging van verborgen stroom-, gas- en waterleidingen of soortgelijke installaties. Als de installatie, montage of inbedrijfstelling wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor JK niet verantwoordelijk is, draagt de klant een redelijk deel van de kosten voor wachttijd en eventuele extra verplaatsingen die door JK of het montagepersoneel moeten worden gemaakt. Indien JK na voltooiing acceptatie van de levering verlangt, dient de klant deze binnen een week uit te voeren. Aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de klant de wekelijkse termijn laat verstrijken of indien de levering in gebruik is genomen.


4 Betalingsvoorwaarden

4.1 De facturen zijn onmiddellijk betaalbaar zonder aftrek. De tijdigheid van betaling is afhankelijk van de ontvangst van de betaling door JK.

4.2 Betalingen dienen rechtstreeks aan JK te worden voldaan. Medewerkers van JK zijn slechts bevoegd betalingen in ontvangst te nemen met schriftelijke incassomachtiging.

4.3 In geval van betalingsverzuim is JK gerechtigd, onverminderd de aanspraak op verdere door het verzuim veroorzaakte schade, een vertragingsrente ten bedrage van 9 procentpunten boven de basisrentevoet p.a. te eisen. Kosten die JK bovendien moet maken als gevolg van een verstoord betalingsverkeer, worden aan de klant doorberekend.

4.4 Binnenkomende betalingen worden verrekend met openstaande verplichtingen van de klant, vermeerderd met rente en kosten overeenkomstig Artikel 367 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Indien meerdere gelijksoortige verplichtingen van de klant niet worden nagekomen, heeft de klant niet het recht om te bepalen op welke verplichting hij betaalt.

4.5 In geval van beëindiging van het contract waarvoor de klant verantwoordelijk is of terugtrekking uit het contract waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft JK het recht een vaste schadevergoeding ten bedrage van 20% van de overeengekomen totaalprijs te eisen, tenzij de klant of JK een lagere of hogere schadevergoeding kan bewijzen.

4.6 Verrekening met tegenvorderingen van de klant of inhouding van betalingen op grond van dergelijke vorderingen is slechts toegestaan indien de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.


5 Garantie en aansprakelijkheid

5.1 De garantietermijn bedraagt 24 maanden na levering of, indien acceptatie is vereist, na acceptatie.

5.2 De geleverde goederen dienen onmiddellijk na aflevering aan de afnemer of aan een door de afnemer aangewezen derde zorgvuldig te worden onderzocht. Het wordt geacht te zijn goedgekeurd indien JK niet binnen vier werkdagen na aflevering van de zaken een schriftelijke kennisgeving van gebreken heeft ontvangen ter zake van duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle herkenbaar waren.

5.3 Al die onderdelen of diensten die een materieel gebrek vertonen, zullen naar keuze van JK kosteloos worden hersteld, vervangen of opnieuw ter beschikking worden gesteld, mits dit reeds op het tijdstip van de risico-overgang aanwezig was. JK dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen.

5.4 Aanspraken op garantie bestaan niet bij onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overdracht is ontstaan als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of als gevolg van bijzondere externe invloeden die in het kader van de overeenkomst niet zijn voorzien, alsmede bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien door de klant of door derden ondeskundige wijzigingen, montage/ demontage of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, bestaan hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen evenmin aanspraken op schadevergoeding.

5.5 Schadeclaims van de klant, ongeacht de rechtsgrond, met name uit onrechtmatige daden, producentenaansprakelijkheid, schending van consultancyverplichtingen, andere schendingen van contractuele verplichtingen, precontractuele plichtsverzuimen of vertragingen in de uitvoering, zijn uitgesloten voor eenvoudige nalatigheid van JK, haar leidinggevende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, voor zover geen fysieke schade is veroorzaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor aansprakelijkheid onafhankelijk van schuld, in het bijzonder voor aansprakelijkheid volgens Artikel 443 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of voor productgebreken volgens de productaansprakelijkheidswet.

5.6 Indien JK aansprakelijk is in gevallen van lichte nalatigheid volgens artikel 5.5, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voor het contract typische, te voorziene schade. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan de goederen komen eveneens slechts voor vergoeding in aanmerking, indien dergelijke schade typisch te verwachten is bij gebruik van het leveringsvoorwerp voor het beoogde doel.

5.7 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van de uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten van de Verkoper.


6 Gebruik van Software

6.1 JK is gerechtigd tot alle industriële eigendomsrechten op de contractuele producten, met inbegrip van auteursrechten, merkrechten, bedrijfsrechten of andere merken en knowhow, indien aanwezig. Er is geen verplichting tot openbaarmaking van de broncode.

6.2 De klant krijgt het niet-exclusieve recht om de bij de goederen geleverde software te gebruiken in verband met het gebruik van de goederen.

6.3 De klant is niet gerechtigd kopieën van de software te maken, behalve ten behoeve van het gebruik overeenkomstig artikel 6.2 of voor beveiligingsdoeleinden.

6.4 De klant mag de hem verleende rechten op de software alleen dan aan een derde overdragen, wanneer tegelijkertijd de eigendom van het betreffende product (in het bijzonder het hardwareproduct) aan deze derde wordt overgedragen en de klant geen kopieën van de software onder zich houdt.


7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 JK behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van alle vorderingen waarop JK jegens de klant aanspraak kan maken en van alle verdere vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant, ongeacht de rechtsgrond, met inbegrip van alle saldovorderingen in rekening-courant. Het inroepen van het eigendomsvoorbehoud en de inbeslagname van de leveringsvoorwerpen door JK geldt niet als terugtrekking uit het contract, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door JK wordt verklaard.

7.2 De klant heeft het recht om de geleverde producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, indien nodig overeenkomstig de contractueel overeengekomen verkoopspecificaties van JK; de klant draagt hierbij echter aan JK alle vorderingen over ter hoogte van de tussen JK en de klant overeengekomen aankoopprijs (inclusief BTW) die de klant uit de doorverkoop verkrijgt, ongeacht of de geleverde producten zonder of na verwerking worden doorverkocht. De klant is gemachtigd om deze vorderingen na hun overdracht te innen.

7.3 De verwerking of omvorming van de goederen door de klant gebeurt steeds voor JK. Als de geleverde goederen worden verwerkt met andere goederen die geen eigendom zijn van JK, verwerft JK het mede-eigendom van de nieuwe goederen in de verhouding van de waarde van de geleverde goederen tot de andere verwerkte goederen op het ogenblik van de verwerking.

7.4 Als de geleverde artikelen onafscheidelijk worden vermengd met andere artikelen die geen eigendom van JK zijn, verwerft JK mede-eigendom van de nieuwe artikelen in de verhouding van de waarde van de geleverde artikelen tot de andere gemengde artikelen. De klant zal het mede-eigendom voor JK in bewaring houden.

7.5 De klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot aan de eigendomsoverdracht zorgvuldig te behandelen en op eigen kosten te verzekeren tegen verlies en vernietiging. Bij overtreding van deze verplichtingen of bij aanzienlijke overschrijding van de toegekende betalingstermijnen is JK gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terstond terug te vorderen.

7.6 De afnemer mag de geleverde zaken niet aan derden verpanden of tot zekerheid gebruiken. In geval van inbeslagneming alsmede beslaglegging of andere beschikkingen door derden, dient de afnemer JK hiervan onverwijld in kennis te stellen en JK alle informatie en documenten te verschaffen die nodig zijn om de rechten van JK veilig te stellen. Handhavingsambtenaren of derden moeten op de eigendom van JK worden gewezen.

7.7 JK verbindt zich ertoe de zekerheden waarop zij recht heeft vrij te geven
op verzoek van de klant, voor zover de realiseerbare
waarde van de zekerheden de waarde van de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, voor zover deze nog niet zijn voldaan. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij JK.


8 Verwijdering van oude apparaten

8.1 De afnemer van apparaten die onder het toepassingsgebied van de wet op elektrische en elektronische apparatuur vallen en waarvan het gebruik in particuliere huishoudens is uitgesloten (zogenaamde B2B-apparaten), verplicht zich hierbij om apparaten die niet meer worden gebruikt, overeenkomstig de bepalingen van de wet op elektrische en elektronische apparatuur op eigen kosten te behandelen en naar behoren af te voeren. De Klant is aldus verplicht de apparaten te verwijderen in de zin van Artikel 10 lid 2 zin 4 van de wet elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG). De klant vrijwaart JK van de terugnameplicht overeenkomstig Artikel 10 lid 2 zin 1 ElektroG en de verwijderingsplicht overeenkomstig Artikel 10 lid 2 zin 4 ElektroG en van alle aanspraken van derden in dit verband.


9 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

9.1 Op de contractuele verhouding is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het uniforme VN-kooprecht.

9.2 Plaats van uitvoering en uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de partijen is 53578 Windhagen, Duitsland.


Algemene Voorwaarden | 2022-22-05

Back to Top