Log in of registreer een account om prijzen te zien en verder te winkelen.

Privacy verklaring

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

(1) Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. De bescherming en vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zorg voor ons. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de EU General Data Protection Regulation (GDPR).
Dienovereenkomstig hebben wij belangrijke informatie over de behandeling van uw gegevens samengesteld om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten als betrokkene.

(2) De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van Art. 4 (7) van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU is


JK-INTERNATIONAL GmbH
Köhlershohner Strasse 60
53578 Windhagen, Duitsland
Tel: +49 (0) 2224 818 0
E-mail: info@jk-cosmetics.shop


U kunt contact opnemen met onze Toezichthouder gegevensbescherming via privacy-protection@jk-group.net of via ons postadres, onder toevoeging van "Toezichthouder gegevensbescherming".

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) op om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij zullen de in dit kader verzamelde gegevens wissen wanneer ze niet langer bewaard hoeven te worden, of de verwerking beperken als er wettelijke bewaarplichten bestaan die het wissen pas op een later tijdstip toestaan.
(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierover uitvoerig informeren over de processen en eerst de vereiste toestemming verkrijgen. Wij zullen ook de gedefinieerde criteria voor de opslagduur vermelden.


2. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren in de eerste plaats gegevens waaruit conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of uw e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld, worden niet als persoonsgegevens beschouwd.
In principe kunt u gebruik maken van ons online aanbod zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor het gebruik van bepaalde diensten kan het echter noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verstrekken, zoals bij registratie of deelname aan een prijsvraag. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *. Indien u ons de vereiste gegevens niet wenst te verstrekken, kunt u helaas geen gebruik maken van de betreffende diensten.

2.2 Verwerking van persoonlijke informatie
Wij slaan uw gegevens op op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie. Deze servers zijn door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Slechts een klein aantal bevoegde personen heeft toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle risico's niet mogelijk.
Uw persoonsgegevens worden gecodeerd via het internet verzonden. Wij maken gebruik van SSL-codering (Secure Socket Layer) voor de gegevensoverdracht.

2.3 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend om de door u gevraagde diensten te leveren. Voor zover wij voor het verlenen van diensten een beroep doen op externe dienstverleners, mogen ook zij uitsluitend met het oog op de dienstverlening toegang krijgen tot de gegevens. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de naleving van de wet op de gegevensbescherming te waarborgen en eisen hetzelfde van onze externe dienstverleners.
Bovendien geven wij de gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet door aan derden, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als u daarmee hebt ingestemd of als wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Het kan in het bijzonder gaan om het verstrekken van informatie met het oog op strafrechtelijke vervolging, het voorkomen van gevaar of de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

2.4 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Voor zover wij toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient Art. 6 (1) a) GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om een contract uit te voeren of vanwege een contractuele relatie met u, dient Art. 6 (1) b) GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om een wettelijke verplichting na te komen, dient Art. 6 (1) c) GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Verder geldt Art. 6 (1) f) GDPR als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking dienen, indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden de bescherming van persoonsgegevens niet vereisen.

2.5 Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
Wij wissen of blokkeren uw persoonsgegevens altijd wanneer het doel voor het opslaan van deze gegevens niet meer van toepassing is. Opslag daarna kan echter plaatsvinden indien dit vereist is door wetten waaraan wij onderworpen zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen. In een dergelijk geval zullen wij uw persoonsgegevens wissen of blokkeren na afloop van de desbetreffende wettelijke verplichtingen. Wij zullen de gegevens zolang bewaren als nodig is voor de uitvoering van het contract. Bovendien zullen wij deze gegevens opslaan om te voldoen aan postcontractuele verplichtingen en als gevolg van bewaartermijnen op grond van de handels- en belastingwetgeving gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is in de regel 6 maanden, maar kan indien nodig oplopen tot 10 jaar.

 

3. Gebruik van onze online aanbiedingen

3.1 Apparaat- en toegangsgegevens en aanmaak van logbestanden
Wanneer u onze website, www.melume-cosmetics.eu, bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:
IP-adres van de aanvragende computer of het apparaat,
Datum en tijdstip van toegang,
Naam en URL van het opgevraagde bestand,
Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL),
de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) s. 1 f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de doeleinden die in dit privacybeleid worden gespecificeerd. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

3.2 Gebruik van cookies, online marketing
Voor het gebruik van ons online aanbod maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Ze brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojans of andere malware. De cookie slaat informatie op die specifiek wordt gegenereerd in verband met het gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks te weten komen. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u gemakkelijker te maken.

Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Deze worden voor een bepaalde en gedefinieerde tijd op uw eindapparaat opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, herkent het systeem automatisch dat u de website al eerder hebt bezocht en welke invoergegevens en instellingen u hebt opgegeven, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Wij gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch te documenteren en te analyseren met het oog op de optimalisering van ons aanbod. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te detecteren dat u ons eerder hebt bezocht wanneer u opnieuw naar onze website gaat. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.
De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden in overeenstemming met Art. 6 (1) s. 1 f) GDPR.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht wordt weergegeven voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3.3 Gebruikte analysetoepassingen:
Google Analytics:
Onze website maakt gebruik van Google Analytics (dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/;). Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. De in dit kader gegenereerde gegevens kunnen door Google voor analyse worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter ingekort voordat de gebruiksstatistieken worden geanalyseerd, zodat er geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken. Voor dit doel is Google Analytics op onze website uitgebreid met de code "anonymizeIP" om de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen. Google zal de via de cookies verkregen informatie verwerken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Zoals hierboven is aangegeven, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of kunt u het verzamelen van door cookies gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de door Google ter beschikking gestelde browser add-on te downloaden en te installeren. Gebruik deze opt-out link als een alternatief voor de browser add-on of als u onze website bezoekt via een mobiel apparaat. Dit zal voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (garandeert het niveau van gegevensbescherming wanneer gegevens in de VS worden verwerkt): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ; Opt-out: Opt-out plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl , instellingen voor het weergeven van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated .

Google Tag Manager:
Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij websitetags via een interface kunnen beheren (en bijvoorbeeld Google Analytics en andere marketingdiensten van Google in ons onlineaanbod kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-diensten. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy ; Privacy Shield (garandeert het niveau van gegevensbescherming wanneer gegevens in de VS worden verwerkt): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Facebook Pixel:
Facebook Pixel; Dienstverlener: https://www.facebook.com , Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, Moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy ; Privacyshield (garandeert het niveau van gegevensbescherming wanneer de gegevens in de VS worden verwerkt): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ; Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Klaviyo:
Wij maken gebruik van de diensten van Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/) ("Klaviyo") om gebruikersgedrag in onze online winkel te analyseren voor onze eigen reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Klaviyo maakt ook gebruik van cookies en kan uw gedrag in onze webwinkel koppelen aan uw gegevens indien u zich heeft geregistreerd voor onze nieuwsbrief, een klantenaccount heeft aangemaakt of een bestelproces heeft doorlopen in onze webwinkel. U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier inzien: https://www.klaviyo.com/privacy .

 

4. Hosting
Wij maken gebruik van de dienstverlener maxcluster GmbH, Lise-Meitner-Str. 1b, 33104 Paderborn, Duitsland voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking in onze naam.

Alle op onze website verzamelde gegevens worden verwerkt op de servers van maxcluster GmbH.

Indien maxcluster GmbH gegevens verwerkt in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

maxcluster GmbH kan de gegevens laten verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door zogenaamde standaard beschermingsclausules van de EU Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften (Art. 44 tot 49 DSGVO).

Meer informatie over de gegevensbescherming van maxcluster GmbH vindt u op de volgende website: https://maxcluster.de/en/datenschutz.

 

5. Contact

Wij bieden u alternatieve manieren om contact met ons op te nemen voor het indienen van serviceverzoeken via telefoon of e-mail. In het kader van de contactformulieren kunnen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt

  • E-mailadres
  • Naam
  • Adres
  • IP-adressen.

Voor zover de in de contactformulieren gebruikte gegevens worden gebruikt om contractuele diensten te verlenen aan betrokkenen, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) b) GDPR. Bovendien is Art. 6 (1) a) GDPR als rechtsgrondslag indien u met de gegevensverwerking hebt ingestemd. De gegevensverwerking die plaatsvindt via de cookies is gebaseerd op Art. (6) 1 f) GDPR - een gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het feit dat wij de functie en de veiligheid van onze website moeten waarborgen.

 

6. Verwerking van bestellingen

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het plaatsen van bestellingen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven, alsmede bij het bedrijf dat opdracht heeft gekregen om bestellingen te verwerken. Voor iedere klant die zich hiervoor aanmeldt, stellen wij een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot de opgeslagen gegevens (klantenaccount) in. Hier kunt u gegevens over uw afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen bekijken en de opgeslagen gegevens corrigeren of wijzigen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) b) GDPR.

6.1 Opslag en gegevensoverdracht voor bestellingen
Voor de verwerking van bestellingen werken wij samen met verschillende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de betalingsverwerking en logistiek. Wij zien erop toe dat ook onze partners zich aan de voorschriften inzake gegevensbescherming houden. Dienovereenkomstig geven wij uw adresgegevens (naam, en adres, e-mailadres en telefoonnummer) door aan het desbetreffende transportbedrijf dat de bestelde producten bij u aflevert. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) b) GDPR. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met u.

6.2 Verwerking van de betaling voor bestellingen
Afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan de verwerking van de betaling voor bestellingen worden uitgevoerd door een dienstverlener. De verwerking van de betaling voor de betaalmethoden creditcard (Visa en MasterCard), Paypal, GiroPay, iDeal wordt uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Ayden N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlijn, Duitsland ("Ayden"). Uw persoonsgegevens worden aan Ayden doorgegeven. De aan Ayden doorgegeven persoonsgegevens bestaan in de regel uit uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer, alsmede uit andere gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van een factuur of koop op afbetaling. Persoonsgegevens met betrekking tot de desbetreffende bestelling zijn ook nodig voor de afwikkeling van de koopovereenkomst. Met name kunnen betalingsgegevens, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, het aantal artikelen, artikelnummers, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, onderling worden uitgewisseld. De gegevens worden hoofdzakelijk doorgegeven met het oog op identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. In het bijzonder zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens aan Ayden doorgeven indien er een gerechtvaardigd belang is voor de doorgifte. Ayden geeft de tussen Ayden en de verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens door aan kredietinformatiebureaus. Deze doorgifte dient ter controle van de identiteit en de kredietwaardigheid. Ayden geeft ook persoonsgegevens door aan gelieerde bedrijven (Ayden Group) en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of indien de gegevens namens Ayden worden verwerkt. Om te beslissen over het aangaan, de uitvoering of de beëindiging van een contractuele relatie verzamelt en gebruikt Ayden gegevens en informatie over het betalingsgedrag van de betrokkene in het verleden, alsmede waarschijnlijkheden omtrent zijn gedrag in de toekomst (scoring). De betrokkene kan de aan Ayden gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking. Het toepasselijke privacybeleid van Ayden is te vinden op www.ayden.com.

De rechtsgrondslag voor de betalingsverwerking is Art. 6 (1) b) GDPR. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met u, waarbij u vrij de betalingswijze kunt kiezen.

 

7. Communicatie met ons
U kunt contact met ons opnemen via verschillende kanalen, zoals via onze e-mailadressen vermeld op de website. Wij houden u ook graag via e-mail op de hoogte met onze periodieke nieuwsbrief.

7.1 Nieuwsbrief
Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor onze eigen reclamedoeleinden gebruikt totdat u zich afmeldt. U ontvangt regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen en e-mails naar aanleiding van speciale gebeurtenissen, zoals campagnes. De e-mails kunnen worden gepersonaliseerd en geïndividualiseerd op basis van onze informatie over u.

Tenzij u ons schriftelijk uw toestemming hebt verleend, maken wij gebruik van de dubbele opt-in procedure wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als u van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u wilt dat wij de nieuwsbriefverstrekking activeren. Wij sturen u dan een kennisgevingse-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een in deze e-mail opgenomen link te klikken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens Art. 6 (1) a) GDPR, indien u zich expliciet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. In het kader van de wettelijke richtlijnen kunt u ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief van ons ontvangen, omdat u goederen of diensten bij ons hebt besteld, wij in dit kader uw e-mailadres hebben ontvangen en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van informatie per e-mail. In dit geval is de rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang bij het verzenden van directe reclame in overeenstemming met Art. 6 (1) f) GDPR.
Indien u niet langer nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst of bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere nieuwsbrieven zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Gebruik gewoon de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief is opgenomen of stuur een bericht naar ons of naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

Verspreiding van de nieuwsbrief via Klaviyo
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verspreid via de technische dienstverlener Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/) ("Klaviyo"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) f) GDPR en dient ons rechtmatig belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is voor reclame, veilig en gebruikersvriendelijk. Houdt u er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een server van Klaviyo in de VS en daar worden opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf aan te schrijven of om deze door te geven aan derden. Klaviyo is ook gecertificeerd onder de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verplicht zich daarom tot naleving van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.
U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

7.2 Sociale media
Ons online aanbod bevat links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram en Pinterest, evenals links naar YouTube. U kunt de links herkennen aan het respectievelijke logo van de aanbieders.
Door op de links te klikken, worden de betreffende pagina's geopend waarvoor dit privacybeleid niet geldt. Voor details over de geldende bepalingen verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende aanbieders; deze vindt u onder:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Persoonsgebonden gegevens worden voor het oproepen van de desbetreffende links niet aan de betreffende aanbieders doorgegeven. Uw toegang tot de gelinkte pagina is tegelijkertijd de basis voor de gegevensverwerking door de respectieve aanbieders.

 

8. Uw rechten
Wij hechten er veel waarde aan de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk toe te lichten en u ook te informeren over de rechten waarop u aanspraak kunt maken. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen of de rechten wilt uitoefenen waarop u recht heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zodat wij uw kwestie in behandeling kunnen nemen.
U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In de eerste plaats heeft u een uitgebreid recht op informatie en kunt u de rectificatie en/of verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens eisen. U kunt ook vragen om beperking van de verwerking en u hebt het recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt.

Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens onder "Contactpersoon en verantwoordelijke". Als betrokkene beschikt u over de volgende rechten onder voorbehoud van de respectieve wettelijke voorwaarden:

Herroepingsrecht (artikel 7 GDPR)
In overeenstemming met artikel 7 (2) GDPR hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan zullen wij de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer blijven verwerken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd in overeenstemming met de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 (1) s. 1 f) GDPR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR, voor zover daarvoor redenen bestaan als gevolg van uw bijzondere situatie of het bezwaar betrekking heeft op directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat wij ook zonder opgaaf van redenen zullen uitvoeren. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat het een informeel bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Recht op informatie (artikel 15 GDPR, artikel 34 BDSG)
In overeenstemming met Art. 15 GDPR kunt u informatie opvragen over uw gegevens die wij verwerken. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de gegevenscategorie, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op een klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de bijzonderheden daarvan.

Recht op correctie (artikel 16 GDPR, artikel 34 BDSG)
In overeenstemming met Art. 16 GDPR kunt u verzoeken om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw gegevens die wij opslaan. Als u de gegevens wilt corrigeren die u bij uw registratie hebt verstrekt, kunt u dit doen via de instelling in uw gebruikersaccount.

Recht op wissen (art. 17 GDPR, artikel 35 BDSG)
In overeenstemming met Art. 17 GDPR kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens die wij opslaan, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt uw gebruikersaccount zelf verwijderen via uw instellingen.
U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen in de volgende gevallen:
Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
Uw toestemming was de exclusieve rechtsgrondslag voor de verwerking en u hebt uw toestemming ingetrokken
U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking voor reclamedoeleinden ("reclamebezwaar")
U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van gerechtvaardigd belang vanwege persoonlijke redenen en wij hebben niet kunnen aantonen dat er sprake is van dwingende redenen voor verwerking
Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR)
In overeenstemming met Art. 18 GDPR kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens voor zover u de juistheid van de gegevens betwist of de verwerking onwettig is.
Dit geldt in het bijzonder wanneer
u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dan tot het moment waarop wij de gelegenheid hebben gehad om de juistheid ervan te verifiëren
de verwerking niet rechtmatig was en u verzoekt om beperking van de verwerking in plaats van verwijdering (zie vorige punt)
wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens nodig hebt om uw wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
u om persoonlijke redenen bezwaar heeft gemaakt en dan totdat is vastgesteld of uw belangen prevaleren
Indien er een recht op beperking van de verwerking bestaat, zullen wij de betrokken gegevens markeren om ervoor te zorgen dat zij alleen worden verwerkt binnen de strikte grenzen die voor dergelijke beperkte gegevens gelden (namelijk, met name, voor de verdediging van juridische claims of met uw toestemming).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 GDPR)
In overeenstemming met Art. 20 GDPR kunt u uw gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of verzoeken om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking ("gegevensportabiliteit").

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ("reclamebezwaar"). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een bestaande campagne.

Recht van bezwaar om persoonlijke redenen
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, voor zover dit te wijten is aan de rechtsgrondslag van het gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij - in overeenstemming met de wettelijke vereisten - dwingende legitieme redenen kunnen aantonen om de verwerking voort te zetten die voorrang hebben op uw rechten of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Dit is:
De Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts


Hintere Bleiche 34
55116 Mainz, Duitsland
Tel: +49 61 31/208 22 26
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

 

9. Wijzigingen van dit privacybeleid
De versie van dit privacybeleid wordt aangegeven door de datum (hieronder). Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. Een wijziging zal met name worden aangebracht in geval van technische wijzigingen van het online-aanbod of wijzigingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De actuele versie van het privacybeleid is altijd direct via het online-aanbod te raadplegen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Versie van dit privacybeleid: Mei 2022

Back to Top